O nama

Dječji vrtić Duda je privatna predškolska ustanova koja provodi program ranog predškolskog odgoja i obrazovanja djece u dobi od navršene 1 godine života pa sve do polaska u osnovnu školu. Vrtić Duda je osnovan 1.6. 2017. godine od strane osnivača NOVAK NEKRETNINE .d.o.o.  u vlasništvu Dubravke Novak i zastupano po direktoru Miroslavu Novaku. Dječji vrtić Duda nalazi se u malom selu Hrastavljan u Općini Martijanec nadomak Ludbrega pa djeca mogu nesmetano uživati u miru, tišini i čistom zraku. Predviđeno je da se u Dječjem vrtiću Duda provodi odgojno- obrazovni rad u tri skupine. Ponosni smo na naš novouređeni prostor po svim pedagoškim standardima, ali i vanjski prostor dječjeg vrtića kojega smatramo dobrim potencijalom za buduće planove ekološkog odgoja i obrazovanja kojega ćemo provoditi kroz razne projekte i aktivnosti. 

U vrtiću provodimo redoviti 10 satni program njege, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi te program predškole. Za sve polaznika vrtića organizirana je igraonica engleskog jezika dva do tri puta tjedno koja ulazi u cijenu vrtića.

Vrtić trenutno radi u dvije smjene: - jutarnja smjena od 5.30- 16.00 sati                                                                                                                             - popodnevna smjena od 12.00- 19.00 sati

U redoviti 10 satni program njege, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od  1. godine života do polaska u osnovnu školu trenutačno smo organizirani u dvije odgojno obrazovne skupine:

Mlađa jaslička skupina :   1- 2  godina života

Starija jaslička skupina: 2-3 godine života

Mlađa skupina: 3-5 godina života

Starija skupina: 5-7 godina života

Vrtić trenutno provodi projekt pod nazivom "Nove usluge dječjeg vrtića "Duda" koji je u potpunosti financiran iz ESF-a. U sklopu projekta održavati će se Program ranog učenja engleskog i njemačkog jezika, Montessori program, Inkluzija djece s teškoćama u razvoju te sportski program. Također sobe dnevnog boravka opremili smo novim materijalima i didaktikom za realizaciju programa kao i kvalitetnu pripremu djece za školu. Naši stručni suradnici ( psiholog i logoped) svakodnevno uz odgojitelje rade s djecom u realizaciji programa.

U vrtiću Duda zaposleno je šest odgajatelja i ravnatelj koje će brinuti o ostvarivanju ciljeva te zadaća plana i programa za pedagošku godinu 2019/2020.

Rukovodimo se fleksibilnošću ustroja rada kako bismo ostvarili nove inicijative sudionika odgojno-obrazovnog procesa u smislu jačanja pozitivnih strana materijalnog i socijalnog konteksta u kojem se dijete osjeća sigurno i zaštićeno u zadovoljavanju svojih temeljnih prava i potreba, dok su uloge odgojitelja i ostalih stručnih osoba:  moderatori okruženja, prilika i aktivnosti, potpora u afirmaciji dječjeg trenutnog znanja te njegova prelaska na viši nivo znanja, koordinatori dječjih zamisli, inicijatori dobrih odnosa između djece, njih samih i djece, te roditelja.

DJELATNICI:

Ravnatelj: Irena Borović
Odgojitelji: Irena Borović, Ana Crnković, Klara Horvat, Branka Klinec, Nataša Zember, Mateja Klekar

Stručni suradnici: Marija Pucak ( psiholog), Ivana Kolarić ( logoped)
Kuharica: Tanja Detić

Spremačica: Ksenija Grabarić

Osnivač: Novak Nekretnine j.d.o.o. u vlasništvu Dubravke i Miroslava Novak